Zasady rekolekcji oazowych

Zasady zapisów na rekolekcje oazowe

Regulamin uczestnictwa w rekolekcjach oazowych

Przykładowy plan dnia

 

Wytyczne w związku z COVID-19

Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub animatora

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Instrukcje:

Zasady przechowywania danych osobowych (RODO)