Zasady zapisów na rekolekcje oazowe

1. Rekolekcje oazowe dostosowane są do wieku oraz przebytej drogi rozwoju wiary. Normalna kolejność przeżywania rekolekcji:

  • Oaza Dzieci Bożych (ODB) – po klasie III-V szkoły podstawowej (w wyjątkowych sytuacjach – po II klasie dziecko samodzielne; po VI klasie, ze względu na młodsze rodzeństwo);
  • Oaza Nowej Drogi (OND) – po klasie VI-VIII szkoły podstawowej;
  • Oaza Ewangelizacji (OE) – podczas ferii zimowych w I klasie szkoły średniej lub w kolejnych;
  • Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ Io) – po klasie I szkoły średniej i starsi (najlepiej po przeżyciu OE);
  • Oaza Nowego Życia II stopnia (ONŻ IIo) – po przeżyciu ONŻ Io i formacji w ciągu roku;
  • Oaza Nowego Życia II stopnia (ONŻ IIIo) – po przeżyciu ONŻ IIo i formacji w ciągu roku;

2. Podstawową zasadą przyjmowania uczestników na rekolekcje oazowe jest ich zaangażowanie w formację w ciągu roku we wspólnocie lokalnej. Można odstąpić od tej zasady jedynie w przypadku osób nowych, które dopiero zgłosiły się do wspólnoty, na podstawie ich deklaracji o podjęciu formacji we wspólnocie po rekolekcjach – jednak wyłącznie w przypadku kandydatów na ODB, OND, i OE. Osoby przed ONŻ Io, IIo i IIIo mogą jechać na rekolekcje oazowe jedynie po uczestniczeniu w formacji oazowej w ciągu roku.

Drugim elementem branym pod uwagę podczas rejestracji na rekolekcje oazowe jest opinia animatora i moderatora z poprzednich rekolekcji oraz opinia moderatora lokalnego. Osoby z negatywną opinią nie zostaną przyjęte na żadne rekolekcje w ciągu najbliższego roku, włącznie z następnymi wakacjami/feriami.

Dopiero na trzecim miejscu w decyzji o przyjęciu na rekolekcje jest kolejność zgłoszeń.

3. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na rekolekcje oazowe nie jest równoznaczne zakwalifikowaniem na oazę wakacyjną i wpisaniem na listę uczestników.

4. Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyśle email z pełną kartą oazową oraz numerem konta do wpłacenia zaliczki – 200 zł (jeśli w formularzu zaznaczono przelew). Kartę należy jak najszybciej wydrukować, wypełnić, podpisać i (wraz z zaliczką 200 zł – jeśli w formularzu zaznaczono gotówkę) przekazać moderatorowi we wspólnocie lokalnej, co jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w rekolekcjach oazowych. Zaliczka zakwalifikowanego uczestnika zasadniczo jest bezzwrotna, poza sytuacją w której rekolekcje zostaną odwołane przez organizatora.

5. Pozostała część opłaty może być przelana na konto lub przekazana w gotówce razem z zaliczką lub w późniejszym terminie. Zostanie zwrócona jeśli uczestnik nie dotrze na rekolekcje. Ostateczny termin tej opłaty, to przekazanie pieniędzy moderatorowi rekolekcji oazowych w dniu ich rozpoczęcia. Koszt każdych rekolekcji oazowych w wakacje 2020 r. wynosi 800 zł.

6. Karta oazowa, inaczej karta kwalifikacyjna, jest bardzo ważnym dokumentem wymaganym przez prawo państwowe. Podczas jej wypełniania należy dokładnie wpisać dane osobowe, informacje o stanie zdrowia, przebytej formacji oazowej oraz złożyć wymagane podpisy – rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika! Źle wypełniona karta może być powodem odrzucenia zgłoszenia.

7. Osoby zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane, dla których nie wystarczy miejsc, zostaną o tym poinformowane i wpisane na listę rezerwową.

8. Kartę oazową wraz z zaliczką należy przekazać wg powyższych zasad najpóźniej do 18 czerwca 2020 r. dla ODB, a najpóźniej 21 dni przed pozostałymi rekolekcjami. Brak karty i zaliczki może spowodować skreślenie z listy uczestników, szczególnie jeśli na liście rezerwowej będą oczekujące osoby.

9. Potrzebę otrzymania przez rodzica/opiekuna prawnego rachunku lub zaświadczenia dla pracodawcy w celu otrzymania dofinansowania z pracy należy zgłaszać w uwagach w formularzu zgłoszenia.

10. Moderator prowincjalny, wyznaczony przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów do kierowania formacją Ruchu Światło-Życie zorganizowaną przy jej klasztorach, ma prawo podejmować decyzje, dotyczące rekolekcji oazowych oraz zakwalifikowania na nie uczestników, według własnego rozeznania.

Lublin, 05.06.2020