Zasady zapisów na rekolekcje oazowe

1. Rekolekcje oazowe dostosowane są do wieku oraz przebytej drogi rozwoju wiary. Normalna kolejność przeżywania rekolekcji:

  • Oaza Dzieci Bożych (ODB) – po klasie III-V szkoły podstawowej (w wyjątkowych sytuacjach – po II klasie dziecko samodzielne; (w wyjątkowych sytuacjach – po II klasie dziecko samodzielne; odradzamy wyjazd na ODB dzieciom po VI klasie, bo będzie im trudno ze sporo młodszymi, ale zapraszamy na Oazę Nowej Drogi I lub II stopnia);
  • Oaza Nowej Drogi (OND) – po klasie VI-VIII szkoły podstawowej;
  • Oaza Ewangelizacji (OE) – podczas ferii zimowych w I klasie szkoły średniej lub w kolejnych;
  • Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ Io) – po klasie I szkoły średniej i starsi (najlepiej po przeżyciu OE);
  • Oaza Nowego Życia II stopnia (ONŻ IIo) – po przeżyciu ONŻ Io i formacji w ciągu roku;
  • Oaza Nowego Życia III stopnia (ONŻ IIIo) – po przeżyciu ONŻ IIo i formacji w ciągu roku;

2. Podstawową zasadą przyjmowania uczestników na rekolekcje oazowe jest ich zaangażowanie w formację w ciągu roku we wspólnocie lokalnej. Można odstąpić od tej zasady jedynie w przypadku osób nowych, które dopiero zgłosiły się do wspólnoty, na podstawie ich deklaracji o podjęciu formacji we wspólnocie po rekolekcjach – jednak wyłącznie w przypadku kandydatów na ODB, OND, i OE. Osoby przed ONŻ Io, IIo i IIIo mogą jechać na rekolekcje oazowe jedynie po uczestniczeniu w formacji oazowej w ciągu roku.

Drugim elementem branym pod uwagę podczas rejestracji na rekolekcje oazowe jest opinia animatora i moderatora z poprzednich rekolekcji oraz opinia moderatora lokalnego. Osoby z negatywną opinią nie zostaną przyjęte na żadne rekolekcje w ciągu najbliższego roku, włącznie z następnymi wakacjami/feriami.

Dopiero na trzecim miejscu w decyzji o przyjęciu na rekolekcje jest kolejność zgłoszeń.

3. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na rekolekcje oazowe nie jest równoznaczne zakwalifikowaniem na oazę wakacyjną i wpisaniem na listę uczestników.

4. Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyśle email z pełną kartą oazową oraz numerem konta do wpłacenia zaliczki 300 zł (jeśli w formularzu zaznaczono przelew). Kartę należy jak najszybciej wydrukować, podpisać i (wraz z zaliczką 300 zł, jeśli w formularzu zaznaczono gotówkę) przekazać moderatorowi we wspólnocie lokalnej, co jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w rekolekcjach oazowych. Zaliczka zakwalifikowanego uczestnika zasadniczo jest bezzwrotna, poza sytuacją w której rekolekcje zostaną odwołane przez organizatora.

5. Pozostała część opłaty może być przelana na konto, przekazana w gotówce razem z zaliczką lub w późniejszym terminie. Ostateczny termin tej opłaty, to przekazanie pieniędzy moderatorowi rekolekcji oazowych w dniu ich rozpoczęcia. Koszt każdych rekolekcji oazowych jest podany w formularzu zapisów i nie zawiera opłaty za przejazd na miejsce rekolekcji oraz powrót.

6. Karta oazowa, inaczej karta kwalifikacyjna, jest bardzo ważnym dokumentem wymaganym przez prawo państwowe. Podczas jej wypełniania należy dokładnie wpisać dane osobowe, informacje o stanie zdrowia, przebytej formacji oazowej oraz złożyć wymagane podpisy – rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika! Źle wypełniona karta może być powodem odrzucenia zgłoszenia.

7. Osoby zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane, dla których nie wystarczy miejsc, zostaną o tym poinformowane i wpisane na listę rezerwową.

8. Kartę oazową wraz z zaliczką należy przekazać wg powyższych zasad najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem rekolekcji. Nieprzekazanie karty i/lub zaliczki w terminie może spowodować skreślenie z listy uczestników, szczególnie jeśli na liście rezerwowej będą oczekujące osoby.

9. Potrzebę otrzymania przez rodzica/opiekuna prawnego rachunku lub zaświadczenia dla pracodawcy w celu otrzymania dofinansowania z pracy należy zgłaszać w uwagach w formularzu zgłoszenia. Nie jesteśmy firmą turystyczną, nie prowadzimy działalności gospodarczej (w żaden sposób nie zarabiamy na rekolekcjach oazowych), a formalności oparte są na działalności stowarzyszenia OPP, dlatego nie mamy możliwości realizowania “Polskiego Bonu Turystycznego”.

10. Moderator prowincjalny, wyznaczony przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów do kierowania formacją Ruchu Światło-Życie zorganizowaną przy jej klasztorach, ma prawo podejmować decyzje dotyczące rekolekcji oazowych oraz zakwalifikowania uczestników według własnego rozeznania i nie musi ujawniać wszystkich powodów tych decyzji.

Lublin, 29.04.2021