Zasady przechowywania danych osobowych (RODO)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Warszawska moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym, w celach informacyjnych i formacyjnych Ruchu Światło-Życie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) danych osobowych jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Warszawska, z siedzibą w Warszawie, ul. Kapucyńska 4; w zakresie dotyczącym działania Ruchu Światło-Życie odpowiedzialnym z ramienia Zakonu jest br. Piotr Krawczyk OFMCap, Moderator Prowincjalny;
2) inspektorem ochrony danych w Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów jest br. Grzegorz Filipiuk OFMCap, email: gfilipiuk@tlen.pl;
3) Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji oraz w celach formacyjnych Ruchu Światło-Życie,
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) danych osobowych jest Ruch Światło-Życie Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów;
6) Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe będą przechowywane przez okres formacji dziecka w Ruchu Światło-Życie lub do czasu anulowania subskrypcji;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z otrzymywaniem newslettera i wszystkich innych informacji związanych z formacją dzieci i młodzieży w Ruchu Światło-Życie prowadzoną przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincję Warszawską.