Regulamin uczestnictwa w rekolekcjach oazowych

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH OAZOWYCH

organizowanych przez Prowincję Warszawską
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 1. Oaza wakacyjna jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie, czyli miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła. Podstawowym jej celem jest pogłębienie wiary poprzez formację chrześcijańską.
 2. Rekolekcje oazowe – od strony przepisów prawa państwowego – są to kolonie i w takiej formie zgłaszane we właściwym Kuratorium Oświaty. Jednak sposób ich przeżywania jest odmienny od świeckich kolonii i obozów, ponieważ w całości mają charakter religijny, a nie wypoczynkowy lub rekreacyjny. Codziennymi punktami programu rekolekcji są: modlitwa osobista i wspólnotowa, Eucharystia oraz spotkania w małych grupach. Element formacyjny stanowią również wycieczki, zabawa, wspólny wypoczynek oraz cisza nocna. Każdy uczestnik przed wyjazdem powinien zostać o tym poinformowany i zaakceptować taką formę spędzania czasu – składając swój podpis we właściwym miejscu karty oazowej (dotyczy to również uczestników niepełnoletnich).
 3. Na rekolekcjach oazowych dziećmi i młodzieżą opiekują się moderatorzy i animatorzy, tworzący diakonię wychowawczą Oazy. Spełniają oni warunki wymagane przez prawo państwowe dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Rekolekcje są organizowane w ośrodkach spełniających wymogi Straży Pożarnej i Sanepidu, uczestnikom zapewniamy noclegi w pokojach wieloosobowych, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie.
 4. Pierwszy dzień oazy jest dniem zjazdu, a ostatni rozjazdu z oazy wakacyjnej – należy przestrzegać zasady, żeby nie spóźniać się na rekolekcje, ani też nie wyjeżdżać z nich wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień rekolekcji mają szczególne znaczenie dla właściwego przeżycia oazy rekolekcyjnej. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin na którymkolwiek stopniu rekolekcji.
 5. Uczestnik oazy rekolekcyjnej jest: życzliwy, uprzejmy, radosny, uczciwy, empatyczny, taktowny oraz uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym; jest koleżeński, kulturalny, punktualny, zaradny, aktywny. 
 6. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, animatorów, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy. Dba o dobre imię Ruchu Światło-Życie.
 7. Rekolekcje oazowe, jako forma pogłębiania życia duchowego, wymagają zachowywania ciszy, dlatego nie wolno zabierać na nie sprzętu multimedialnego, m.in. odtwarzaczy muzycznych, głośników, laptopów, tabletów, gier elektronicznych, konsoli itp. Telefony komórkowe można zabrać jedynie na własną odpowiedzialność. Będą one przechowywane u animatorów, a na korzystanie z nich będzie wyznaczony czas (najczęściej po południu lub wieczorem, około raz na dwa dni) – wyłącznie w celu kontaktowania się z najbliższymi. Numer kontaktowy do moderatora prowadzącego oazę znajduje się w karcie oazowej – można go zapisać przed oddaniem karty.
 8. Uczestnik ma prawo do:
 • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
 • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej (moderatora) w sprawach życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę (animatora), jeżeli dotyczą całej oazy, jeśli zaś dotyczą grupy – bezpośrednio do wychowawcy (animatora);
 • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego animatora, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub moderatora;
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników – na zasadach określonych przez moderatora lub animatora;
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
 • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
 • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez moderatora. 
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • zachowywania religijnego charakteru rekolekcji oazowych, m.in. poprzez zaangażowanie w liturgię i modlitwę;
 • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy (animatora); nie wolno mu oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy;
 • wykonywania poleceń moderatora oazy i swojego animatora;
 • przestrzegania planu dnia;
 • posługi w grupie dyżurnej, podejmowania drobnych prac na rzecz wspólnoty oazowej – pod nadzorem osób dorosłych;
 • przestrzegania regulaminu jadalni;
 • szanowania mienia we wszystkich pomieszczeniach oraz salach, znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową (lub w jego imieniu rodzice/opiekunowie prawni);
 • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
 • przestrzegania zasad i układania prawidłowych relacji z innymi osobami, kultury słowa i zachowania zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi w taki sposób, aby nie powodować jakiejkolwiek szkody materialnej oraz zagrożenia dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób;
 • poszanowania rzeczy własnych oraz własności innych uczestników;
 • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
 • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i w pojazdach transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej; kąpieli;
 • przestrzegania zasad higieny i stosowania się do regulaminu oraz zaleceń dotyczących przeciwdziałania oraz rozprzestrzeniania się COVID-19;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, informowania wychowawców o złym samopoczuciu, wszelkich problemach, zauważonych usterkach i nieprawidłowościach, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i innych uczestnik ma obowiązek natychmiast poinformować o tym animatora lub moderatora.
 1. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek formy przemocy słownej, psychicznej i fizycznej. 
 2. W czasie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania papierosów (również e-papierosów), alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i innych używek. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu uczestnik zostaje natychmiast wydalony z rekolekcji oazowych.
 3. Wydalenie uczestnika z rekolekcji odbywa się również w przypadku nagminnego łamania przez niego regulaminu, po wcześniejszych upomnieniach i informacjach skierowanych do uczestnika oraz jego rodziców. W przypadku wydalenia osób niepełnoletnich rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania – w ciągu 12 godzin od informacji o wydaleniu. Zarówno w przypadku wydalenia z rekolekcji oazowych, jak i w razie konieczności wcześniejszego wyjazdu, rodzice niepełnoletniego uczestnika odbierają go z rekolekcji osobiście, podpisując stosowne oświadczenie.
 4. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów rekolekcji.
 5. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt elektroniczny, itp.) – poza oddanymi animatorom do depozytu.
 6. Każdy wyjeżdżający na rekolekcje powinien ze sobą zabrać: Pismo Święte (na stopnie ODB, OND oraz OE – przynajmniej Nowego Testamentu), różaniec, a także: przybory toaletowe, okrycie przeciwdeszczowe, ubranie dostosowane do różnej pogody, nakrycie głowy, obuwie na dłuższe wycieczki piesze (koniecznie „rozchodzone”), lekkie buty, kapcie, odświętny strój do kościoła (dziewczęta zabierają spódnice/sukienki – za kolana, chłopcy długie spodnie i koszule oraz alby lub komże – jeśli posiadają). Dobrze jest zabrać instrument muzyczny (jeśli uczestnik na jakimś gra), śpiewniki, zeszyt do notatek i przybory do pisania. Szczególnie należy pamiętać o zabraniu: kserokopii książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (jeśli na karcie oazowej nie wpisano szczepień), legitymacji szkolnej/studenckiej (osoby pełnoletnie dodatkowo dowodu osobistego), opaski odblaskowej oraz odpowiedniej ilości leków, które zostały wpisane w karcie jako używane stale, wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna sposobem ich zażywania, opcjonalnie  indywidualnych osłon nosa i ust (maseczek).
 7. Podpisując kartę oazową, rodzice zgadzają się na natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków, a także transport, wykonywanie zabiegów diagnostycznych, lekarskich, na ewentualne leczenie szpitalne i operacje w przypadku zagrożenia życia dziecka. Za każdym razem prowadzący oazę informują o stanie zdrowia dziecka telefonicznie. Rodzice wyrażają również zgodę na przewożenie uczestnika do lekarza prywatnym samochodem, w razie konieczności.
 8. Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy niepełnoletni, stosują się do tych samych zasad i przestrzegają regulaminu.
 9. Podpisując kartę oazową, uczestnicy i rodzice deklarują, że zaznajomili się z regulaminem rekolekcji i go akceptują.

 

System nagród i kar w Oazie wakacyjnej

Nagrody wprowadza się za:

 • wzorowe przestrzeganie regulaminów i zaangażowanie w przeżywanie rekolekcji oazowych;
 • wzorowe wypełnianie powierzonych zadań;
 • realizację własnych inicjatyw i pomysłów, które ubogacają rekolekcje oazowe;
 • dobrowolną pomoc animatorom lub uczestnikom.

Nagrody:

 • pochwały i wyróżnienia od animatora grupy;
 • pochwały i wyróżnienia na forum oazy od moderatora;
 • listy gratulacyjne do rodziców ;
 • dyplomy i drobne upominki wręczane na zakończenie oazy.

Kary wprowadza się za:

 • nieprzestrzeganie regulaminów oazy;
 • zachowanie i postępowanie zagrażające życiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników oazy;
 • aroganckie zachowanie wobec wychowawców i kolegów;
 • agresję słowną i przemoc wobec kolegów i koleżanek;
 • palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych używek.

Stosowane kary:

 • upomnienie animatora;
 • upomnienie moderatora;
 • odsunięcie od wybranych zajęć;
 • praca społeczna na rzecz oazy;
 • powiadomienie rodziców o niewła­ściwym zachowaniu;
 • wydalenie z oazy.

Lublin, 04.06.2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH OAZOWYCH

 


Inspiracje:
www.lubuskaoaza.pl
www.krakow.oaza.pl
www.rekolekcjeoaza.pl
www.tarnow-oaza.pl
www.oaza.franciszkanie.pl
www.oaza.bialystok.pl
www.oaza.bydgoszcz.pl