Dwudziesta ósma mila: UTW

ce8b6c4240282a7a_92035897

Dzisiejsze czytania (zajrzyj tutaj):

PIERWSZE CZYTANIE (Ml 3,1-4):
Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych.

lub

(Hbr 2,14-18)
Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

PSALM (Ps 24,7-10):
REFREN: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały?
Pan dzielny i potężny,
Pan potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

AKLAMACJA (Łk 2,32):
Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela.

EWANGELIA (Łk 2,22-40):
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy. Pobudzają do aktywności społecznej. Ułatwiają nawiązywanie przyjaźni. Zapewniają możliwość dbania o kondycję duchową i fizyczną. Posiadają szeroką ofertę programową: wykłady, seminaria, konwersatoria, lektoraty języków obcych, koła zainteresowań kluby i zespoły tematyczne warsztaty artystyczne zajęcia ruchowe, rekreacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe kursy, szkolenia… Jeden warunek: przynajmniej piątka otwierająca ciąg cyfr peselu. Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się dziś sporym wzięciem. Czy Symeon i Anna, których spotykamy we fragmencie Ewangelii św. Łukasza byliby dzisiaj ich studentami? Trudno gdybać. Ze słuszną pokorą przyznajemy jedynie, że postawa posłuszeństwa Duchowi w jesieni życia pozwala na to żeby Bóg ich zaskoczył. Na stare lata daje się odnaleźć w Dziecku. Oto Niesztampowy, Niekonwencjonalny, Nieprzeciętny i Niebanalny Bóg! I tylko życzyć sobie pozostaje co by przyjęcie tak Ofiarowanego Pana, niezależnie już od wieku, pozwoliło mówić o sobie: jestem mężczyzną, Symeonem i znaczy to, że mam w Bogu powiernika moich spraw, który mnie słucha, ja jestem Anną, kobietą i znaczę piękna i urokliwa w Jego oczach!

Bądź uwielbiony Panie za to, że tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się. Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą!

Życzę Ci dziś nietypowych zdumień

Niech Pan  Cię +

brat michał kulczycki ofma cap.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *