Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas rekolekcji oazowych organizowanych przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w związku z epidemią COVID-19

I

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz późniejszych zmian, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;
 • Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku, z dnia 29.05.2020.
 1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz diakonii wychowawczej rekolekcji oazowych prowadzonych przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
 2. W ośrodkach oazowych należy śledzić i bezwzględnie stosować aktualne rozporządzenia i wytyczne Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

II

Przed rozpoczęciem rekolekcji oazowych 

 1. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w rekolekcjach w karcie oazowej. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rekolekcjach.
 2. W dniu rozpoczęcia oazy osoba pełnoletnia zgłoszona na rekolekcje oazowe (uczestnik i animator) lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej zgłoszonej na rekolekcje oazowe wypełnia oświadczenie w którym potwierdza (wyłącznie, jeśli jest to zgodne z prawdą), że osoba zgłoszona spełnia następujące warunki:
 • brak infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności);
 • nie zamieszkiwała ona z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem oazy;
 • jest przygotowana do stosowania się do wytycznych związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny;

Osoba, która nie spełnia powyższych warunków lub nie przekaże takiego oświadczenia, nie może zostać przyjęta na rekolekcje oazowe. Zatajenie niespełnienia powyższych warunków naraża osobę poświadczającą nieprawdę na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą – zarówno ze strony organizatorów, jak i innych uczestników rekolekcji oazowych), a w przypadku zagrożenia w ten sposób zdrowia i życia innych uczestników oraz diakonii wychowawczej – również na odpowiedzialność karną.

 III

Zasady dotyczące osób 

 1. Przez cały czas trwania rekolekcji oazowych przynajmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem – każdemu z uczestników oraz członkom diakonii wychowawczej wyznaczone osoby dokonują pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika niepełnoletniego wyrażają na to zgodę, podpisując kartę oazową.
 2. Każdorazowo podczas wejścia do ośrodka rekolekcyjnego wszystkich uczestników i wychowawców obowiązuje dezynfekcja rąk lub mycie ich mydłem w ciepłej wodzie. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator budynku.
 3. Uczestnicy i członkowie diakonii wychowawczej wychodząc poza teren ośrodka osłaniają usta i nos, chyba, że jest możliwe zachowanie dystansu 2 m pomiędzy osobami – zgodnie z aktualnymi zaleceniami państwowymi.
 4. Organizator zapewnia środki ochrony osobistej (osłony na usta i nos, fartuch nieprzemakalny, rękawiczki) dla diakonii wychowawczej oraz płyn dezynfekujący dla wszystkich przebywających w ośrodku rekolekcyjnym. Na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka oraz podwyższenia reżimu sanitarnego, organizator musi zapewnić dodanie dodatkowych środków do wyposażenia ośrodka rekolekcyjnego w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem i przyłbic.
 5. Środki ochrony osobistej (osłony na usta i nos) dla uczestników zapewniają rodzice/opiekunowie prawni. Należy wziąć pod uwagę długość rekolekcji oraz jakość maseczek, aby zapewnić ochronę przez cały czas.
 6. W trakcie trwania rekolekcji oazowych należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz. Dotyczy to również kontaktu z personelem zatrudnionym w ośrodku oraz osobami najbliższymi uczestników oazy.
 7. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych. Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał swój mały dozownik na płyn dezynfekujący – z możliwością uzupełniania zawartości w ośrodku rekolekcyjnym.
 8. Należy zdecydowanie ograniczyć między uczestnikami podawanie ręki, przytulanie oraz inne formy bezpośredniego kontaktu.
 9. Organizator musi zadbać o stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.

IV

Zasady dotyczące miejsc 

 1. Program rekolekcji powinien być realizowany na wewnętrznym terenie ośrodka rekolekcyjnego, ograniczonym przez ogrodzenie, lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Zaleca się, aby wyjścia na zewnątrz do miejsc publicznych, w tym zakupy lub zwiedzanie, były ograniczone do minimum, a nawet całkowicie zakazane.
 3. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo maksymalnie 14 uczesntników. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. W trakcie zajęć uczestników i animatora obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 4. W jednym pokoju można zakwaterować tylko uczestników z tej samej grupy, w której prowadzone są zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę.
 5. Kierownik oazy rekolekcyjnej (moderator) musi dysponować izolatką dla osób z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 6. Podczas spożywania posiłków należy zachować dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej.
 7. Konieczne jest regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.

V

Zasady w razie podejrzenia zakażenia korona wirusem 

 1. Diakonia wychowawcza, sprawująca opiekę nad uczestnikami oazy, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić kierownika rekolekcji oazowych (moderatora) o niepokojących symptomach zaobserwowanych u uczestnika lub członka diakonii wychowawczej (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Moderator lub wyznaczona przez niego osoba informuje o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 2. W przypadku wystąpienia u uczestnika rekolekcji lub wśród diakonii wychowawczej objawów sugerujących możliwość zakażenia koronawirusem kierownik oazy rekolekcyjnej (moderator) lub wskazana przez niego osoba musi niezwłocznie odizolować chorego w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i/lub oddziałem zakaźnym.
 3. Izolowany uczestnik przebywa pod opieką członka diakonii wychowawczej, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, nieprzemakalny fartuch i rękawiczki.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zobowiązani są do odebrania dziecka w przeciągu 12 godzin od otrzymania informacji o wystąpieniu u uczestnika objawów infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, kierownik oazy ma prawo powiadomić o tym Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 5. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 6. Kierownik rekolekcji oazowych sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 7. Kierownik rekolekcji oazowych na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia zakażenia na terenie ośrodka rekolekcyjnego. W tej sytuacji nie można wykluczać przedterminowego zakończenia rekolekcji oazowych.
 8. Osoba wyznaczona przez kierownika oazy rekolekcyjnej o fakcie podejrzenia zakażeniem koronawirusem jednego z uczestników lub członka diakonii wychowawczej informuje również rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci i młodzieży.

VI

Postanowienia końcowe 

 1. Każda osoba przebywająca na rekolekcjach oazowych organizowanych przez Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów zobowiązana jest do przestrzegania powyższego regulaminu.

Lublin, 13.05.2021

Procedury_COVID19